המועצה הדתית ירושלים מכרז פומבי מס' 10/2023 אספקה, התקנה ואחריות של מערכות גביה לשירותים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

הודעה בדבר פרסום מכרז

 1. המועצה הדתית ירושלים )להלן- "המזמינה" ו/או "המועצה הדתית") מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה, התקנה ואחריות של מערכות גביה לשירותים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית והכול על פי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים למכרז זה.
 2. תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של חמש שנים החל מיום 01 בינואר 2024 ועד ליום 31 בדצמבר 2028.
 3. תנאי סף
  רשאים להשתתף במכרז זה ולהציע הצעות, אך ורק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז, נכון למועד האחרון להגשת הצעות.
 4. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה הדתית בכתובת  https://rabanut.org.il/10-2023
 5. את ההצעות לרבות כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין מס' המכרז ולהפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים  שבמשרדי המועצה הדתית ברחוב החבצלת 12 ירושלים בכניסה א'. המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי המכרז: יום שלישי יג' תשרי תשפ"ד ( 28 בספטמבר 2023) שעה 12:00.
  מעטפה שלא תימצא בתיבת
  המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון.
 6. כנס מציעים- (לא יתקיים).
 7. שאלות ו/או הבהרות על המכרז ניתן להעביר באמצעות אתר המועצה הדתית עד ליום 6
  בספטמבר 2023.
 8. המועצה הדתית ירושלים אינה מתחיבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  המזמינה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע שיוכרז כזוכה, עובר לחתימת הסכם
  ההתקשרות.
 9. הצעה שלא תמלא אחר כל תנאי המכרז תיפסל ולא תובא לדיון.
 10. מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם כמפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, תגברנה הוראות מסמכי המכרז. מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
 11. מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים לשני המינים כאחד.

בכבוד רב,
הרב נתן נתנזון
יו"ר הועדה הממונה
למועצה הדתית ירושלים

הבהרה מס 1 - הארכת מועד להגשת שאלות

 1. בהתאם לסעיף 13.3 למסמכי המכרז, הרינו להודיע בזאת כי, להארכת המועדים
  הבאים:
 2. מועד הגשת שאלות הבהרה הוארך והינו עד ליום 10 בספטמבר 2022 בשעה 23:59.
 3. על המציעים לצרף מסמך זה (קישור) להצעתם כשהוא חתום בחותמת וחתימה כדין של
  המציע.

הבהרה מס 2 - הבהרות בנוגע למכרז בעקבות שאלות ספקים

 1. מענה לשאלות ספקים במסמך המצורף (קישור)
 2. על המציעים לצרף מסמך זה (קישור) להצעתם כשהוא חתום בחותמת וחתימה כדין של
  המציע.

הבהרה מס 3 - הארכת מועד להגשת הצעות

 1. בהתאם לסעיף 13.3 למסמכי המכרז, הרינו להודיע בזאת כי, להארכת המועדים הבאים:
 2. מועד הגשת ההצעות הוארך והינו עד ליום שני 09 באוקטובר 2023 בשעה 12:00.
 3. על המציעים לצרף מסמך זה (קישור) להצעתם כשהוא חתום בחותמת וחתימה כדין של המציע.

הבהרה מס 4 - הארכת מועד להגשת הצעות עקב המצב הבטחוני

 1. בהתאם לסעיף 13.3 למסמכי המכרז, הרינו להודיע בזאת כי, להארכת המועדים
  הבאים:
 2. לאור המצב הביטחוני מועד הגשת ההצעות הוארך והינו עד ליום שלישי 17
  באוקטובר 2023 בשעה 12:00, פתיחת תיבת מכרזים יבוצע באותו יום בשעה
  16:00.
 3. על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום בחותמת וחתימה כדין של
  המציע.

 

הבהרות בנוגע למכרז בעקבות שאלות ספקים

לשאלות הבהרה בנוגע למכרז

אולי יעניין אותך גם

חדשות

זמני עריכת חופות תשפד

זמני עריכת חופות תשפ"ד לידיעת החתנים והכלות, תאריכים לעריכת חופות לשנת תשפ"ד למעוניינים להינשא ברבנות ירושלים בלבד  הימים שאין עורכים בהם חופה וקידושין מוצאי שבת וחג, ימי

קרא עוד »
חדשות

החתמת תעודות נישואין לאפוסטיל

לידיעת השליחים או בעלי תעודות המבקשים להחתים תעודות נישואין לאפוסטיל המשרד לשירותי דת העביר את החתמת תעודות הנישואין לאפוסטיל מאחריותו לאחריות המועצות  דתיות, ואשר ע"כ

קרא עוד »

תפריט נגישות