Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

מאומצים-רווק/ה

הדפסהדוא''ל

אגף הנישואין: "כי יקח איש אישה..ושמח את אשתו החדשה (דברים כב, ה')"

ב"ה

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק נישואין: מאומצים- רווק/ה

1.  תעודת זהות עם ספח מעודכן (מצב אישי, כתובת מגורים(.

2.  תשלום אגרה ע"ס 709 ש"ח (בהתאם לתקנת אגרות של משרד לשירותי הדת)
3.  תעודת נישואין או כתובה של ההורים.(למעט למי שהוריו נישאו ברבנות ירושלים)
4. אישור מבי"ד הרבני האזורי המתיר הלם לבוא בקהל ה'

5. פרטים נוספים ימסרו לכם בעת הרישום.

6. בעלי מעמד אישי אחר ימציאו מסמכים נוספים בהתאם.

א. רווק/ה:

רווק/ה תושבי ירושלים עליהם לשלוח למשרדי אגף הנישואין שני עדים גברים או נשים מעל גיל 18 המכירים אותם היכרות אישית על היותם רווקים ויהודים.

יש אפשרות לקבלת עדות גם קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה למעט אב או אח של החתן או הכלה, יכולים העדים להיות עדים לשני בני הזוג בתנאי שמכירים אותם היכרות אישית. על העדים להצטייד בת"ז או דרכון או רשיון נהיגה ובמספר תיק הנישואין שברצונם להעיד עליו.

ב. רווק/ה פנוי/ה שאינם תושבי ירושלים:

חתן או כלה שאינם תושבי ירושלים או שגרים בירושלים בתקופה בת פחות משישה חודשים בת"ז עליהם להביא תעודת רווקות מלשכת הרבנות במקום מגוריהם הקודמים.


נישואין