Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

על אגף הכשרות

הדפסהדוא''ל

תושבים ואורחים בעיר ירושלים שלום וברכה,

 

אגף הכשרות של הרבנות הראשית והמועצה הדתית ירושלים, נועד לשרת את תושבי ירושלים ואורחיה על הגוונים שבה והבאים בשעריה.

ככזה חרט על דיגלו אגף הכשרות ברבנות ירושלים, להיות מותאם ולעמוד בקריטריונים הטובים ביותר בכשרות, על מנת לאפשר לכל אדם באשר הוא לאכול בעיר הקודש ירושלים.

זכינו ובעבר כיהנו פאר בירושלים גדולי עולם, ומאורי הדור אשר טוו את אורחות הכשרות והמנהגים אשר יש לפעול על פיהם על מנת להאכיל פיותיהם של ישראל בתכלית ההידור.

לשם כך קיימים בירושלים אגף הכשרות, ושחיטה, המונה את טובי הרבנים, המשגיחים והמפקחים, המומחים בתחום המזון והשחיטה, אשר גאוני ומאורי הדור מקדמא דנא, האצילו להם מתורתם וסמכו על פועלם.

באגף הכשרות קיימים המחלקות כדלהלן אשר נותנים מענה בכל תחומי המזון.


מחלקת כשרות כללי:

המחלקה הנותנת את המענה הכשרותי לרוב בתי העסק המעוניינים בכשרות כגון:

מסעדות, מפעלים, בתי אבות, בתי חולים, מאפיות, קונדטוריות, אולמות, חניות דגים, מזנונים, בתי מלון, קייטרינג, דוכני פלאפל, חניות פיצה, סופרים


מחלקת בתי מלון:

המתמחה בטיפול בכשרות בתי המלון על כל המשתמע מכך, במחלקה קיימים בתי מלון בכשרות רגילה, ובכשרות מהדרין, ההקפדות בענייני המוצרים ההפרדות, והקפדות על דיני שבת הם ברמה גבוהה ביותר.


מחלקת שחיטה וניקור:

הנותנת מענה לשחיטת עופות ובקר, והניקור ע"פ מנהגי ירושלים שנוהגו ע"י רבני ופוסקי הדור בירושלים מקדמא דנא.


המחלקה למצוות התליות בארץ:

המחלקה האחראית על כל תחום מצוות התליות בארץ, תרו"מ, עורלה, שמיטה, כמו כן מתמחה המחלקה בתעשיות הירק הנקי מחרקים, והיא חלוצת ההקפדה על שימוש בירק הנקי מחרקים בכל בתי העסק הכשרים בירושלים.


מחלקת המהדרין- בד"ץ רבנות ירושלים:

מחלקה זאת מונה מאות בתי אוכל אשר קיבלו על עצמם לעמוד תחת הכשרות המוקפדת והמהודרת של בד"ץ רבנות ירושלים ואשר שמה יצא לתהילה בארץ ובכול קצוות תבל.

מחלקה זאת באה לתת מענה לציבור רחב אשר מעוניין בהקפדה יתירה על הנכנס לפיו, משכך הורינו רבני ירושלים לדאוג כי מקבלי תעודת הכשרות למהדרין יתחייבו לקיים את הידורי הכשרות הנהוגים בכל גווני הציבור ועדותיו.


בברכת ואכלו ענווים וישבעו

הרב יעקב רוחמקין

מנהל אגף הכשרות והשחיטה ברבנות ירושלים


כשרות