מכרז פומבי מס' 2022/99 – מערכות גביה למקוואות

הודעה בדבר ביטול מכרז

הרינו להביא לידיעת ציבור המציעים, כי ועדת המכרזים של המועצה הדתית ירושלים החליטה על ביטול מכרז זה.

ככל שיוחלט על יציאה למכרז חדש, תפורסם על כך הודעה.

בכבוד רב,

המועצה הדתית ירושלים

הודעה בדבר פרסום מכרז

מכרז פומבי מס' 99/2022
אספקה, התקנה, מתן שירותי אחריות ותחזוקה של
מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים
למקוואות באחריות המועצה הדתית

 1. המועצה הדתית ירושלים (להלן- "המזמינה" ו/או "המועצה הדתית") מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה, התקנה, מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית והכול על פי ההגדרות המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים למכרז זה.

 

 1. תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של חמש שנים החל מיום 01 בינואר 2023 ועד ליום 31 דצמבר 2027.

 

 1. תנאי סף

             רשאים להשתתף במכרז זה ולהציע הצעות, אך ורק מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, ואשר רכשו את מסמכי המכרז.

 

 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה הדתית בכתובת  https://rabanut.org.il/99-2022 .

 

 1. את ההצעות לרבות כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין מס' המכרז ולהפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה הדתית ברחוב החבצלת 12 ירושלים בכניסה א'. המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי המכרז: יום ראשון ז' תשרי תשפ"ג (2 באוקטובר 2022) שעה 12:00. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון.

 

 1. כנס מציעים- (לא יתקיים).

 

 1. שאלות ו/או הבהרות על המכרז ניתן להעביר באמצעות אתר המועצה הדתית עד ליום 21 בספטמבר 2022.

 

 1. המועצה הדתית ירושלים אינה מתחיבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמינה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע שיוכרז כזוכה, עובר לחתימת הסכם ההתקשרות.

 

 1. הצעה שלא תמלא אחר כל תנאי המכרז תיפסל ולא תובא לדיון.

 

 1. מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם כמפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, תגברנה הוראות מסמכי המכרז. מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 

 1. מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים לשני המינים כאחד.

 

                                                                                                          בכבוד רב,

                                                                                                       הרב נתן נתנזון

                                                                                                   יו"ר הועדה הממונה

                                                                                                למועצה הדתית ירושלים

לשאלות הבהרה בנוגע למכרז

הבהרות בנוגע למכרז בעקבות שאלות ספקים

אולי יעניין אותך גם

חדשות

זמני עריכת חופות תשפד

זמני עריכת חופות תשפ"ד לידיעת החתנים והכלות, תאריכים לעריכת חופות לשנת תשפ"ד למעוניינים להינשא ברבנות ירושלים בלבד  הימים שאין עורכים בהם חופה וקידושין מוצאי שבת וחג, ימי

קרא עוד »
חדשות

החתמת תעודות נישואין לאפוסטיל

לידיעת השליחים או בעלי תעודות המבקשים להחתים תעודות נישואין לאפוסטיל המשרד לשירותי דת העביר את החתמת תעודות הנישואין לאפוסטיל מאחריותו לאחריות המועצות  דתיות, ואשר ע"כ

קרא עוד »

תפריט נגישות