Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

אגרות והנחות

הדפסהדוא''ל

 

 

תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), תשע"ה-2015

בתוקף  סכמותי  לפי סעיף 7(ב) לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) התשל"א- 1971 (להלן- החוק),

בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמה-1985, אני מתקין תקנות אלה:

סוג השירות                                                                                 בשקלים חדשים או הנחה באחוזים

  1. 1. רישום נישואין וסידורם **

א. רישום נישואין וסידורם                                                          709ש"ח

ב. אימות הסכם נישואין                                                             275 ₪

2. שירותים ותעודות שונות

א.   פתיחת תיק נישואין (אם לא נערכו נישואין)                                                       176 ₪

ב.   תעודת רווקות                                                                                             152

ג.   העתק תעודת נישואין או העתק כתובה                                                             66   ₪

ד.   אישורים שונים מאת הרבנות או המועצה הדתית                                                131 ₪

ה.   העתק מהמסמכים המפורטים בסעיפי משנה ב' ו-ד'                                             131 ₪

ו.    כל העתק מאושר נוסף מהמסמכים המפורטים בסעיפי משנה ב' עד ד'                     19   ₪

3.   (ב)   כאשר אחד מבני הזוג הוא:

  1. 1. חייל בשירות סדיר, שאינו בשירות קבע;
  2. 2. משרת בשירות לאומי;
  3. 3. מקרה סעד – אישור מלשכות הסעד ברשויות המקומיות:
  4. 4. *תלמיד ישיבה- תלמיד אחת מהישיבות המוכרות ע"י ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר או תלמיד במכינה קדם צבאית מוכרת
  5. 5. *סטודנט- מחזיק בתעודת סטודנט או באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק להשכלה גבוהה,
  6. 6. עולה חדש- תושב ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו לישראל.
  7. 7. נכה- מי שמחזיק בתעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הבטחון.
  8. 8. עיוור או לקוי ראייה- מי שמחזיק בתעודת עיוור או בתעודת לקוי ראיה שהנפיק משרד הרווחה.

תינתן הנחה בשיעור של 40% מן האגרה לרישום נישואין וסידורם או לאימות הסכם נישואין.

*(ג) לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנת משנה (ב) סטודנט או בן ישיבה אשר במועד הגשת בקשתו לרישום הנישואין גילו למעלה מ-30 שנים.

8 (ב)  הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו ב- 1 בינואר של כל שנה לפי שיעור שינוי המדד שפרשם בחודש                                                                                                                                                                                                                                                                                                    נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם,

(ג) סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש            יעוגל כלפי מעלה.

נפתלי בנט

השר לשירותי דת


ז' תשרי תשע"ד (11 בספטמבר 2013
)

 

 


נישואין