Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

רווק/ה ילידי ישראל

הדפסהדוא''ל

אגף הנישואין: "כי יקח איש אישה..ושמח את אשתו החדשה (דברים כב, ה')"

ב"ה

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק נישואין - ילידי ישראל-תושבי ירושלים רווק/ה

1.  תעודת זהות עם ספח מעודכן (מצב אישי, כתובת מגורים(.

2.  תשלום אגרה ע"ס 709 ש"ח (בהתאם לתקנת אגרות של משרד לשירותי הדת)
3.  תעודת נישואין או כתובה של ההורים.(למעט למי שהוריו נישאו ברבנות ירושלים)
4. תושבי ישראל המתגוררים בחו"ל דרך קבע עליהם להמציא אישור יהדות ורווקות מבי"ד רבני מוכר ע"י הרבנות הראשית לישראל או מרבנות מוכרת במקום מגוריהם על מצב ומעמדם האישי.

5. פרטים נוספים ימסרו לכם בעת הרישום.

 

א. רווק/ה:

רווק/ה תושבי ירושלים עליהם לשלוח למשרדי אגף הנישואין שני עדים גברים או נשים מעל גיל 18 המכירים אותם היכרות אישית על היותם רווקים ויהודים.

יש אפשרות לקבלת עדות גם קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה למעט אב או אח של החתן או הכלה, יכולים העדים להיות עדים לשני בני הזוג בתנאי שמכירים אותם היכרות אישית. על העדים להצטייד בת"ז או דרכון או רשיון נהיגה ובמספר תיק הנישואין שברצונם להעיד עליו.

ב. רווק/ה פנוי/ה שאינם תושבי ירושלים:

חתן או כלה שאינם תושבי ירושלים או שגרים בירושלים בתקופה בת פחות משישה חודשים בת"ז עליהם להביא תעודת רווקות מלשכת הרבנות במקום מגוריהם הקודמים.

עדים והורה:

כל הנרשמים לנישואין, הגרים בירושלים למעלה מששה חודשים (לפי הרישום התעודת הזהות) יביאו שני עדים גברים או נשים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, (המכירים את הזוג והוריהם), עדים אלה יעידו על יהדותם של המועמד/ת לנישואין ועל מעמדם האישי, ועל כך שאין מניעה לסדר את הנישואין כדת משה וישראל, במקרים מיוחדים וע"פ שיקול דעתו של רב רושם הנישואין יופיע אחד ההורים מכל צד ויצהיר ויחתום בפני רושם הנישואין באשר ליהדותם ולרווקותם של הנרשמים לנישואין, על ההורה להציג תעודת נישואין שלו או כתובה.


נישואין