Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק נישואין

הדפסהדוא''ל

תושבי הארץ ילידי ישראל- רווק/ה

 1. תעודת זהות עם ספח (לא דרכון ישראלי)
 2. תעודת נישואין של ההורים מרבנות בארץ או כתובה של ההורים.
 3. אגרה ממשלתית ע"ס 709 ₪. (זכאים להנחת 40% המופיעים בטבלת הקיטריונים לעיל)
 4. המשך נוהלי הרישום ימסרו לכם בעת הרישום ע"י רב רושם הנישואין.
 5. תושבים הגרים מחוץ לעיר ירושלים, עליהם להביא תעודת רווקות או פנוי/ה מהרבנות המקומית שבמקום מגוריהם.
 6. תושבים הרשומים בתעודת הזהות כתושבי ירושלים בתקופה בת פחות משישה חודשים עליהם להביא תעודת רווקות או פנוי/ה מהרבנות המקומית במקום מגוריהם לפני שינוי בתעודת הזהות.
 7. תושבי ישראל המתגוררים בדרך קבע בחו"ל עליהם להביא אישור מהרבנות האורתודוכסית שבמקום מגוריהם הקבוע בחו"ל – שבעת שהותם בחו"ל לא נישאו כלל (בנוסף על האמור לעיל בפרק הליכי רישום), בהעדר האישור הנ"ל, יש צורך בפסק דין מבית הרבני האזורי שבירושלים.

 

גרוש/ה

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע גרוש/ה)
 2. תעודת גירושין ומעשה בי"ד מקוריים.
 3. תעודת גירושין מחו"ל צריכה אישור בי"ד רבני מוסמך.
 4. הנושא גרושה צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת, או מרב הקהילה או מרב השכונה.

 

גרוש/ה אזרחי/ת.

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע גרוש/ה).
 2. היתר נישואין מבית הדין הרבני מוסמך על מעמדם האישי.
 3. צילום של מסמך האזרחי של הגירושין.

אלמן/ אלמנה

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע אלמנ/ה)
 2. תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 3. אלמן או אלמנה שנתאלמנו בחו"ל צריכים אישור מיוחד מבית דין רבני מוסמך שיאשר את מעמדם האישי.

 

עדים והורה

כל הנרשמים לנישואין, הגרים בירושלים למעלה מששה חודשים (לפי הרישום בתעודת הזהות) יביאו כל אחד שני עדים גברים או נשים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה (המכירים את הוריהם ואותם) כעדים. עדים אלו יעידו על יהדותם של המועמד/ת לנישואין והוריהם, על מעמדם האישי (רווקותם) ועל כך שאין מניעה לסדר את הנישואין כדת משה וישראל. במקרים מיוחדים וע"פ שיקול דעתו של רב הרושם הנישואין יופיע אחד ההורים מכל צד ויצהיר ויחתום בפני הרב רושם הנישואין באשר ליהדותם ולרווקותם של הנרשמים לנישואין, על ההורה להציג תעודת נישואין שלו או כתובה.

הנרשמים לנישואין הגרים בירושלים פחות מששה חודשים יביאו תעודת רווקות מהרבנות שבמקום מגוריהם הקודם (תעודה זו תתבסס על שני עדים כנ"ל). תוקף חתימת העדים בתיק ו/או בתעודת הרווקות הוא עד שלושה חודשים ממועד החתימה.

 

ילידי חו"ל

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום)
 2. יש להביא אישור יהדות ורווקות מבי"ד לבירור יהדות שהוסמך ע"י הרה"ר לישראל או מבי"ד רבני האזורי.

 

תושבי חו"ל/תיירים

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה יש להביא דרכון.
 2. אישור יהדות ורווקות מבי"ד האורתודוכסי שמוכר ע"י הרה"ר לישראל שבמקום מגוריהם.
 3. צילום כתובה של הורים.

 

גר/גיורת

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום).
 2. תעודת גיור והמרת דת מקוריים מבי"ד רבני או מבי"ד שהוסמך ע"י הרה"ר לישראל .
 3. תעודת גיור מחו"ל צריכה אישור מיוחד מבי"ד רבני האזורי.
 4. הנושא גיורת צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת.

 

חלוצה

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום כשבסעיף מצב אישי מופיע אלמנה.
 2. תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 3. תעודת חליצה מבי"ד הרבני האזורי או מבי"ד מוסמך ע"י הרה"ר לישראל.
 4. הנושא חלוצה צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת.

 

מאומץ/מאומצת

 1. בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה (תעודת זהות עם הספח מעודכנת ליום הרישום).
 2. אישור אימוץ מבי"ד הרבני האזורי שמותר/ת לבוא בקהל.

ילידי אתיופיה

 1. לרשותכם עומד הרב אלעד סנבטו לעדה האתיופית שמקבל קהל בימי שלישי בין השעות 10-12 במועצה הדתית ירושלים או בנייד: 054-5996014

אישורים מיוחדים

הנושא גרושה, חלוצה או גיורת או מי שאביה נכרי עליו להוכיח שהוא איננו כהן, ניתן להוכיח על סמך אישור מרב בית כנסת, או רב השכונה במקום מגוריו.

 


נישואין