Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

היבט החוק

הדפסהדוא''ל

אגף הנישואין:   "כי יקח איש אישה..ושמח את אשתו החדשה (דברים כב, ה')"

ב"ה

היבט החוק

 

חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין התשי"ג- 1953)

חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין התשי"ג- 1953) קובע כי הנישואין והגירושין של היהודים בישראל יערכו על פי דין תורה, אי לכך רק נישואין הנעשים במסגרת רבנות מוכרים לצורך רישומם כחוק במשרד הפנים, אך נישואין פרטיים שנערכים בישראל שלא במסגרת הרבנות מהוים עבירה פלילית ואינם מוכרים במשרד הפנים לצורך שינוי מעמד אישי ותוקף הלכתי כמקובל, גם אם נעשו כדת משה וישראל                 

                

חוק גיל הנישואין (תיקון מס'6) ,התשע"ד -2013

חוק גיל הנישואין (התש"י 1950) תיקון מספר 6 התשע"ד -2013), קובע כי קטין או קטינה שטרם מלאו להם שמונה עשרה שנים תמימות מנועים מלהנשא, ולכן לא ניתן לרושמם לנישואין אלא אם כן קיבלו פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה המתיר את נישואיהם למרות היותם מתחת לגיל שמונה עשרה.

 

 

 חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום מס' 2) התשע"ד- 2013 - חוק פתיחת אזורי רישום

ע"פ החוק החדש של פתיחת אזורי רישום ניתן כיום להירשם לנישואין בכל אחת מלשכות הנישואין ברחבי הארץ ללא קשר למקום המגורים של בני הזוג או מקום עריכת החופה, אלא שעל בני הזוג שאינם תושבי המקום להמציא תעודת רווקות מהרבנות המקומית שבמקום מגוריהם.

 


נישואין