Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

הבית היהודי - עיקרי דינים והלכות

הדפסהדוא''ל

הדלקת נר שבת

כחצי שעה לפני שקיעת החמה בערב שבת, מדליקים נרות (לא פחות משנים) לכבוד שבת (לחץ כאן כדי לראות את הזמן המדוייק). לאחר שהדליקה את הנרות פורשת האשה את ידיה כנגד פניה, שלא תראה את הנרות, ומברכת להדליק נר של שבת, ומנהג הספרדים ועדות המזרח ברובם, לברך על הדלקת הנרות לפני ההדלקה.\אם האשה אינה בבית, על הבית לקיים מצוות הדלקת נרות, באותו הסדר (הדלקה, פרישת ידים וברכת הנרות).

נוסח הברכה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של שבת.

 

שבת ומועדים

קדושת השבת מתחילה מהשעה הקבועה להדלקת הנרות ביום שישי, ונגמרת עם הופעת שלושה כוכבים בינוניים במוצאי שבת. במשך יום השבת אסור לעשות כל מלאכה כבדה כקלה, ולא להדליק אש על ידי גפרור, מצית, חשמל ויוצא בכך.

לעומת זאת, כל מלאכה שצריכים לעשות בשביל הצלת נפשות לחולה מסוכן וכדומה מותר. אפיה ובישור- מותר.

אף לכבוד החג מדליקים נרות, אולם במקרה זה מברכים לפני הדלקת הנרות אין פורשים את הידים ענגד הפנים.

 

סדרי כשרות

במטבח הכשר נמצאים שנתי המערכות כלים: כלי בשר וכלי חלב אין לערבבם כי יכולים להאסר על ידי מאכלים או משקאות חלביים.

 

קניית בשר כשר

אין לקנות בשר, אלא באטליזים שיש בהם פקוח של הרבנות הראשית, המצויידים בתעודת הכשר של הרבנות, המוצגת במקום בולט באטליז.

יש להקפיד בעת קניית הבשר על תעודת הכשר מהשנה הנוכחית ולא להסתפק בשלט "כשר" המופיע בחזית האטליז.

 

 

דיני מליחה

בשר שנשחט בשחיטה כשרה כדת וכדין והוסרו ממנו החלב והגידים האסורים, וכן בשר ועוף שחוט, שאין בו שאלה המטריפה אותו – חייבים בהכשרתם לאכילה.

שורים את הבשר חצי שעה במים, מולחים אותו במלח היטב היטב ומשהים במלח שעה שלמה אח"כ שוטפים אותו שלוש פעמים במים ואז מותר לבישול.

בעופות, מוצאים לפני ההשריה: את הלב, את הכבד ואת כל בני המעים, וגם את הריאות, פותחים את הקורקבן ומסלקים ממנו את הפסולת. חודו של הלב (ערלת הלב) נוהגים לחתוך לגמרי ולזרוק, ואת בשר הלב קורעים כדי להוציא את הדם המרוכז בו וכן מסירים את וורידי הצואר וקוצצים את צפרני הרגלים. ברגלי בהמה קוצצים את ראשי הפרסות.

 

צליית הכבד

הכבד יש בו הרבה דם, לפיכך אסור לבשלו על ידי הכשר מליחה ולאכלו, אלא רק לאחר צליה על האש, שיש לעשותו כדלהלן: בתחילה חותכים את הכבד, מפזרים עלייו קצת מלח וצולים אותו על גחלים בוערות, או על כיריים של גז, באמצעות רשת שיש בה חורים גדולים, לאחר הצליה מדיחים את הכבד היטב.

 

דיני הפרשת חלה

כשאופים דבר מאפה מקמח, בכמות 1.250 ק"ג חייבים להפריש חלה ללא ברכה, היינו: לוקחים חתיכה מן הבצק ושורפים אותה באש, אך אם כמות הקמח היא 1.660 ק"ג יש לברך על הפרשת חלה בעת קיו המצוה:

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הפרשת חלה.

 


נישואין