Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

גר/גיורת

הדפסהדוא''ל

אגף הנישואין: "כי יקח איש אישה..ושמח את אשתו החדשה (דברים כב, ה')"

ב"ה

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק נישואיןגר- גיורת- רווק/ה

1.  תעודת זהות עם ספח מעודכן (מצב אישי, כתובת מגורים).

2.  תשלום אגרה ע"ס 709 ש"ח (בהתאם לתקנת אגרות של משרד לשירותי הדת)
3.  תעודת גיור מקורית מבית הדין הרבני האזורי או מבתי הדין המיוחדים לגיור שהוסמכו

ע"י הרבנות הראשית לישראל לעסוק בענייני גיור.

4. אישור המרת דת ממשרד לשירותי דת, במקרה שהגיור נעשה בארץ.

5. תעודות גיור מחו"ל צריכים אישור מיוחד מבית הדין הרבני האזורי שיאשר את תעודות הגיור.

6. הנושא גיורת עליו להביא אישור שאינו כהן מרב או גבאי בית הכנסת.

7. בעלי מצב אישי אחר יצטרכו להביא אישורים בהתאם.

8. פרטים נוספים ימסרו לכם בעת הרישום.

 

גר-גיורת רווק/ה תושבי ירושלים עליהם לשלוח למשרדי אגף הנישואין שני עדים גברים או נשים מעל גיל 18 המכירים אותם היכרות אישית על היותם רווקים ויהודים.

יש אפשרות לקבלת עדות גם קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה למעט אב או אח של החתן או הכלה, יכולים העדים להיות עדים לשני בני הזוג בתנאי שמכירים אותם היכרות אישית. על העדים להצטייד בת"ז או דרכון או רשיון נהיגה ובמספר תיק הנישואין שברצונם להעיד עליו.

ב. גר- גיורת רווק/ה פנוי/ה שאינם תושבי ירושלים:

חתן או כלה שאינם תושבי ירושלים או שגרים בירושלים בתקופה בת פחות משישה חודשים בת"ז עליהם להביא תעודת רווקות מלשכת הרבנות במקום מגוריהם הקודמים.


נישואין